Opis akcji "Podaruj Prawdziwe Święta"

Każdy zakup stroju Świętego Mikołaja  dla Twojej rodziny lub na wigilię firmową to wsparcie Naszej akcji.

Dochód z akcji zostanie przeznaczony na prezenty dla dzieci związanych  z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii

Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”,które wręczy Święty Mikołaj.

Oznacz naszą akcję #prawdziweswieta i też zostań prawdziwym Św. Mikołajem.

Organizatorem akcji jest właściciel marki mixparty.pl  oraz Fundacja Stacja Motywacja 

Regulamin akcji

„Podaruj Prawdziwe Święta”
Wspieramy dzieci związane z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

Strony
§1
1. Akcja Charytatywna przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Akcji Charytatywnej Podaruj Prawdziwe Święta (dalej „Regulamin”).
2. Organizatorami akcji promocyjnej pod nazwą „Podaruj Prawdziwe Święta” (zwanej w dalszej części „Akcją”) są:

Fundacja Stacja Motywacja z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Piotrowskiego 19/2, 85-098 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686248 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 967 139 48 41, REGON: 367779967
oraz
PB Paulina Brzeska z siedzibą ul. Toruńska 30,85-023 Bydgoszcz , NIP 5542706644 REGON 341363313 właściciel marki mixparty.pl
3. Beneficjentem Akcji (dalej „Beneficjent”) jest Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”
4. Wspierającym Akcję (dalej „Wspierający”) jest każda osoba, lub podmiot, który zakupi produkt ( Strój Świętego Mikołaja) w miejscu i czasie określonym regulaminem Akcja Charytatywna
Akcja charytatywna
§2
1. Akcja Charytatywna trwa w okresie od dnia 8.11.2017 do dnia 22.12.2017 r.
2. Produkt (dalej „Produkt”), którego nabycie wspiera Akcję Charytatywną określa załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Produkty, których nabycie wspiera Akcję Charytatywną można nabyć w sklepie www.mixparty.pl
4. Na zasadach określonych w regulaminie PB Paulina Brzeska (właściciel marki mixparty.pl) zobowiązuje się, iż w okresie trwania Akcji Charytatywnej, z każdego sprzedanego stroju 10 zł zostanie przekazane na konto Fundacji Stacja Motywacja numer rachunku 51 1950 0001 2006 0034 3801 0003.

Produkt
§3
1. Nabycie produktu, niezależnie od jego oznaczenia lub sposobu promocji, wspiera Akcję Charytatywną tylko w okresie jej trwania.
2. Organizatorzy zobowiązują się dołożyć najwyższej staranności, aby sposób oznaczenia promocji, a w szczególności wykorzystywane materiały reklamowe, dostarczały Wspierającym rzetelnej informacji, co do miejsca zakupu produktu wspierającego Akcję Charytatywną.
Wspierający
§4
1. W toku Akcji Charytatywnej ani też po jej zakończeniu Organizatorzy ani Beneficjent nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Wspierających.
Regulamin
§5
1. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
2. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu dla Wspierających w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://fundacjastacjamotywacja.pl/prawdziweswieta/
Postanowienia końcowe
§6
1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją Charytatywną jest prawo Polskie.

Kup strój wspierający akcję

https://mixparty.pl/boze-narodzenie/6255-stroj-swietego-mikolaja-de-luxe-21-elementow--020.html?search_query=stroj+swietego+mikolaja&results=1

Zobacz film  
"Podaruj Prawdziwe Święta
"

Już wkrótce...