Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MIXPARTY Z 24.06.2020

    1. Definicje

     Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

     1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
     2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
     3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
     4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mixparty.pl;
     5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod mixparty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
     6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
     7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PB Paulina Brzeska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
     8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
     9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
     10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
    2. Postanowienia ogólne
     1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem mixparty.pl.
     2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
     3. Sklep internetowy, działający pod adresem: mixparty.pl, prowadzony jest przez PB Paulina Brzeska NIP: 5542706644, REGON 341363313. ul.Toruńska 30, 85-023 Bydgoszcz.
     4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
      1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
      2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
      3. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy,
      4. procedurę składania zwrotu/ reklamacji towaru,
      5. prawo ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo płatności,
      6. postanowienia końcowe.
     5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania dostępu do urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
     6. Klientem w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
     7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mixparty.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
    3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
     1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień na produkty dostępne w asortymencie Sklepu jest możliwe po dokonaniu rejestracji lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
     2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
     3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
     4. PB Paulina Brzeska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
      1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
      2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
      3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PB Paulina Brzeska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PB Paulina Brzeska.
     5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PB Paulina Brzeska.
     6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
     7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
      1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
      2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
      3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
      4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PB Paulina Brzeska,
      5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
      6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
    4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
     1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
     2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową mixparty.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
     3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
     4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
     5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
      1. przedmiotu zamówienia,
      2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
      3. wybranej metody płatności,
      4. wybranego sposobu dostawy,
      5. czasu dostawy.
     6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
     7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PB Paulina Brzeska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
     8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
     9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
     10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
     11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mixparty.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
     12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    5. Dostawa
     1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
     2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską GLS, Inpost lub do Paczkomatów. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej na karcie Wysyłka. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
     3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
     4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu. 
     5. Przy zamówieniach powyżej kwoty 400 zł dostarczanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przesyłka jest darmowa.
     6. Możliwy jest odbiór osobisty towaru w Bydgoszczy przy ul. Toruńska 30 w godzinach pracy sklepu po uprzednim zaznaczeniu tej opcji w momencie składania zamówienia.
     7. Klient powinien zwrócić uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona podczas transportu. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać do sklepu mixparty.pl
    6. Ceny i metody płatności
     1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są to ceny brutto.
     2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
      1. przelewem na numer konta bankowego 33114020040000320274588241,
      2. płatnością w systemie IAI Pay,
      3. u kuriera - w przypadku przesyłek za pobraniem,
      4. gotówką lub kartą płatniczą - w przypadku odbioru osobistego.
    7. Prawo do odstąpienia od umowy
     1. Klient będący konsumentem może zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem odstąpienia od umowy oraz dokumentem sprzedaży (np. paragon) należy odesłać na adres sklepu  mixparty.pl. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
     2. Do zachowania terminu wystarczy pisemne oświadczenie przesłane drogą mailową. Na odesłanie towaru Klient ma 14 dni od złożenia oświadczenia. 
     3. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
     4. Klientom nie będącym konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22 (1) k.c. tj. firmom, szkołom, fundacjom, stowarzyszeniom itp. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Istnieje możliwość wymiany na inny towar o tej samej wartości po wcześniejszym jej uzgodnieniu z mixparty.pl. Koszt wymiany spoczywa na Kliencie.
     5. Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu przez Klienta nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (art 38. pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.). Zasada ta dotyczy przedmiotów użytku osobistego: peruk, rajstop i pończoch oraz produktów pakowanych hermetycznie: sztucznych ran, sztucznej krwi, rzęs, produktów do makijażu, nakładek na zęby itp. Jeżeli opakowanie nie było otworzone, zwrot przysługuje.
     6. Zwracany towar nie może być używany ani zniszczony. Towar nie może być naruszony poza granicami zwykłego zarządu. Należy zwrócić wszystkie elementy wchodzące w skład sprzedawanego produktu, także zabezpieczające pokrowce, jeśli są w zestawie. 
     7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru (uszkodzenie, zużycie), jeśli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego właściwości.
     8. Zwrotu poniesionych kosztów dokonujemy po otrzymaniu zwróconego towaru, w ustawowym terminie 14 dni, na konto z którego wpłynęła płatność lub inne wskazane przez Klienta.
     9. W przypadku zamówień odsyłanych w całości do zwracanej kwoty za towar zostanie doliczona wartość najtańszej przesyłki oferowanej w sklepie.
     10. Sklep nie odbiera przesyłek wysyłanych za pobraniem.
    8. Reklamacje dotyczące Towarów
     1. PB Paulina Brzeska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
     2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@mixparty.pl. PB Paulina Brzeska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
     3. W przypadku reklamacji należy odesłać towar na własny koszt na adres sklepu mixparty.pl, wraz z dokumentem sprzedaży.
     4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep mixparty.pl wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar oraz koszty odesłania towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji, na wskazane w formularzu konto bankowe.
    9. Prawo ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo płatności
     1. Klient w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep mixparty.pl, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
     2. Sklep mixparty.pl przetwarza udostępnione dane osobowe w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz uniemożliwia dostęp do nich osobom trzecim.
     3. Płatności odbywają się za pośrednictwem systemu IAI Pay, dzięki czemu klient ma zapewnione bezpieczeństwo w trakcje wykonywania transakcji.
    10. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
     1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
     2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PB Paulina Brzeska a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
     3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PB Paulina Brzeska a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PB Paulina Brzeska.
     4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel